Státní fond kinematografie připravuje v současné době aktualizaci dlouhodobé koncepce rozvoje kinematografie, která vstoupí v platnost od roku 2017. ASAF je do přípravy tohoto koncepčního materiálu aktivně zapojen.

Základní stanovisko ASAF k tvorbě nové dlouhodobé koncepce vychází z existující a stále platné Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie 2011 – 2016 schválené vládou.

Cílem ASAF je zajistit, aby systém podpor v oblasti animované tvorby byl opřen o analýzu současného stavu v tuzemsku, využití existujícího potenciálu trhu v ČR a zahraničí a požadavků trhu práce. Koncepci animované tvorby je proto nutné formulovat v návaznosti na nové trendy s cílem vybudovat sektor animace, který bude srovnatelný s podporou tradičních průmyslů. Z toho důvodu je třeba koncepci zahrnout do strategie RIS3, ke které se zavázala vláda v rámci formulování tzv. kreativního průmyslu, v rámci tzv. Inovační strategie.

Celé znění stanoviska ASAF je k dispozici ke stažení zde