Co děláme

Podporujeme zájmy profesionálů v animaci

Zastupujeme zájmy aktérů v animaci u orgánů veřejné správy v ČR a EU. Zpracováváme doporučení a informace pro zlepšení konkurenceschopnosti české animace. Zároveň spolupracujeme s ostatními členy v oboru české audiovize: Asociace producentů v audiovizi (APA), Státní fond kinematografie ČR, Czech Film Center, Kancelář Kreativní Evropy MEDIA, Film Commission a Filmová komora.

Strategický koncept rozvoje oboru animace v České republice

Naši představu a vizi o rozvoji animačního průmyslu formulujeme v rámci dokumentu Strategický koncept rozvoje oboru animace (Strategic Concept of Animation Industry Development –  SCAID). SCAID napomáhá definovat obor animace po systémové stránce.

Jde o “cestovní mapu” rozvoje české animace definující kde (na jaké úrovni vůči vyspělým zemím) obor animace v České republice v současnosti je, kam by obor animace v daném časovém horizontu měl dospět realizací rozvojové strategie a jaké cíle si obor animace stanovuje v České republice.

Na základě stanovených východiskek navrhuje SCAID strategické směry oboru animace, na které musí být soustředěna hlav­ní pozornost v krátkodobém a střednědobém horizontu do roku 2020.

Význam strategického konceptu pro rozvoj tkví v jeho poslání. Je určen zejména subjektům působícím v oboru animace s cílem zpracovat a přijmout střednědobý rozvojový koncept zahrnující všechny atributy, faktory, které na jeho rozvoj působí, a to v partnerství se státní správou. SCAID je nutné vnímat jako výsledek poznání potřeb a požadavků pro další rozvoj celého oboru animace, který zohledňuje relevantní názory všech aktérů na rozvoj sektoru animace.

Strategický koncept rozvoje oboru animace navazuje a dále rozvíjí studii o stavu animované tvorby zpracovanou v roce 2014 v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, Institut umění – Divadelní ústav. Na základě této studie je dopracováván tzv. Akční plán, který bude projednán subjekty působícími v oboru animace privátní a veřejné sféry.

 

CEE Animation

 

CEE Animation (dříve známé pod názvem Visegrad Animation Forum, VAF) je platforma, jejímž záměrem je posílení oboru animace v regionu střední a východní Evropy.  Hlavním cílem je vytváření příležitostí pro setkání producentů, studií, TV stanic a filmových distributorů, které by vedly ke spolupráci na animačních projektech.

Jednou z aktivit je CEE Animation Forum, soutěž animovaných projektů ve třech kategoriích: krátký film, seriál / TV speciál a celovečerní film. Účastníci mají jedinečnou příležitost zaujmout zahraniční producenty a pomoci tak svému projektu při dalším vývoji a jeho cestě k realizaci. 

Soutěžní část je doplněna o odborné workshopy na témata týkající se financování vývoje, výroby a distribuce animovaných filmů a seriálů. Během pobytu se autoři a producenti mají možnost setkat se zkušenými lektory, kteří jim radí, jak úspěšně svůj animovaný projekt prodat. Součástí je i doprovodní program, který se věnuje otázkám možnosti distribuce, financování, koprodukčních možností apod. Oceňovanou aktivitou jsou rovněž case studies již realizovaných projektů, což funguje jako skvělá inspirace pro producenty. Účastníci se mohou dozvědět, jak se produkovaly velké seriály, ale i jaký je další osud projektů, které na VAF vyhrály.

CEE Animation Forum se koná každoročně ve spolupráci s mezinárodním festivalem animovaných filmů Anifilm v Třeboni již od roku 2012. 
 

Více

Red Bricks

RED BRICKS je projekt, který si klade za cíl budování sítě producentských vazeb v oboru animace na území střední a východní Evropy. V současné době producenti bojují s obtížnou komunikací jak mezi sebou, tak s národními televizemi. Přitom vícezdrojové financování, předprodej nebo koprodukční vstupy jsou pro výrobu TV seriálu dnes již nezbytnou nutností. V této oblasti ale neexistují žádné předchozí případy, vzory smluv, dokonce chybí společně srozumitelná terminologie. Proto se pokoušíme vytvořit modely procesů, podle kterých by již zmínění aktéři postupovaly, a které by nastartovaly tolik požadovanou spolupráci v tomto odvětví.


Projekt je postaven na dvou základních skutečnostech:

  1. Pro efektivní využití mezinárodní koprodukce je zapotřebí jisté know-how, které chybí jak na straně producentů, tak na straně televizí.
  2. Národní televize zatím nijak nevstupují do mezinárodních animovaných koprodukcí, minimálně se účastní předprodejů.

Výsledkem projektu by měl být základ producentské sítě v regionu střední a východní Evropy, kde by animované TV seriály a speciály mohly získat větší koprodukční potenciál. Ten by jim mimo jiné usnadnil vstup do národních televizí.

 

Kvalifikační standarty v animaci

Od roku 2013 se prostřednictvím aktivní účasti vybraných členů ASAF aktivně podílíme na tvorbě profesních kvalifikačních standardů v rámci Národní soustavy kvalifikací. Vnímáme totiž potřebu ke zlepšení kvality pracovníků v animaci v České republice jako limitujícího faktoru konkurenceschopnosti české animace.

Na přípravě kvalifikačních standardů jak v roli členů jednotlivých pracovních skupin, tak v roli oponentů se zúčastňují zástupci zaměstnavatelů a profesionálů (umělců) působících v animaci, ale i vzdělávacích institucí. Tím je dosažen odpovídající a potřebný konsenzus při stanovení požadavků na odbornou způsobilost pracovníků v animaci.

Animační a herní studia i producenti budou mít k dispozici jasné parametry pro ověřování kvality pracovníků najímaných na projekty. Jednotlivci, kteří pracují v animaci a neprošli formálním vzděláváním v tomto oboru, pak budou moci dokladovat své odborné kompetence certifikátem poté, co úspěšně absolvují autorizační zkoušku. Vzdělávací instituce díky kvalifikačním standardům mají možnost sdílet pohled zaměstnavatelů na kvalifikační požadavky a přizpůsobit vůči nim své vzdělávací programy tak, aby více odpovídaly požadavkům trhu práce. Kvalifikační standardy nejsou cílem ale jedním z nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti celého oboru s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb jednotlivými aktéry, jako jsou školy, OSVČ, animační studia a produkce.

Pro obor animace byly vytvořeny tyto pracovní kvalifikace:

Producent audiovizuálního animovaného díla

Produkční audiovizuálního animovaného díla

Animátor charakterové kreslené animace

3D charakterový animátor

Počítačový 3D grafik

Výrobce digitálních loutek

Výtvarník animovaného díla

Storyboardista

Kompozitor obrazu