1. Dobré jméno Asociace
Člen ASAF je povinen vždy jednat a vystupovat s vědomím, že reprezentuje Asociaci. Svým vystupováním nebo vyjádřením jedná ve prospěch dobrého jména Asociace. Člen ASAF svým jednáním zvyšuje na veřejnosti a v odborných kruzích kredit Asociace a také rozšiřuje povědomí o profesi.

2. Konkurence a spolupráce
Člen ASAF při konkurenčním boji nepoužívá jako prostředek pomluvu nebo hanobení konkurence. Člen ASAF se vyhýbá situacím, v jejichž rámci by mohlo docházet ke střetu mezi osobními zájmy jiných členů nebo zájmy Asociace.

3. Plnění cílů
Člen ASAF se ztotožňuje s dlouhodobými cíli Asociace uvedené ve stanovách jakožto i s dílčími cíli stanovenými na Valných hromadách Asociace. Člen přispívá svým umem a prací k dosažení těchto cílů ve prospěch komunity.

4. Loajalita
Člen ASAF respektuje svým vystupováním na veřejnosti schválená stanoviska Asociace a svůj případný nesouhlas vyjadřuje při zasedáních ASAF.

5. Profesionalita a spolehlivost
Člen ASAF plní řádně a včas své závazky při financování projektů a při platebních úhradách. Člen ASAF plní řádně a včas veškeré smluvní závazky vůči partnerům, dodavatelům a sponzorům, respektuje a dodržuje práva autorů.

6. Dodržování kodexu
Opakované porušování jednotlivých bodů 1. – 5. tohoto kodexu může být valnou hromadou  ASAF posuzováno jako hrubé porušení členských povinností člena Asociace. Valná hromada rozhoduje o nápravných opatřeních a následných činnostech vyplývajících z vyšetřování hlášených stížností.

7. Povinnosti členů
Povinnosti členů ASAF stanovené v tomto kodexu musí být vždy posuzovány a interpretovány v souladu s ustanoveními zákona na ochranu hospodářské soutěže, zejména nesmí bránit kterémukoli členu ASAF přijímat nezávisle svá obchodní rozhodnutí.

8. Podpis kodexu
Podpisem tohoto kodexu členové ASAF prohlašují, že s tímto kodexem souhlasí a budou se ustanoveními tohoto kodexu řídit.