Analýza současného stavu animované tvorby

Během června a července 2016 se pod záštitou Asociace animovaného filmu uskutečnil průzkum současného stavu oboru animované tvorby v České republice. Jeho cílem bylo získat objektivní informace od subjektů podílejících se na animované tvorbě. Záměrem průzkumu bylo popsat, v jakém stavu se nachází současná animovaná tvorba v České republice, srovnat tento stav se zahraničím a na základě toho formulovat postoje a především pak vizi dalšího rozvoje animované tvorby u nás.

Analýza je rozdělena do dvou částí. Ta první prezentuje data a informace, které poskytli jak zástupci subjektů působících v oboru, tak samostatní tvůrci. Na základě získaných informací ze šetření popisuje srovnání české animované tvorby s produkčně vyspělými zeměmi. Druhá část formuluje návrhy, kterými by mělo, na základě výsledků šetření, dojít k rozvoji oboru animované tvorby v České republice s výhledem do roku 2020.

Šetření ukázalo, že současný stav oboru animace ve srovnání s ostatními zeměmi EU, zejména těch na západ od našich hranic, zaostává – zvláště tvorba obsahu pro TV, ale i úroveň celovečerních filmů.

Nelze předpokládat, že se stav oboru animované tvorby zlepší za situace, kdy neexistuje spolupráce subjektů působících v oboru s veřejnými institucemi. V zahraničí existují a dále vznikají podpůrné struktury na bázi průmyslových clusterů a společných platforem producentů, výrobců, distributorů, asociací, vzdělávacích institucí (škol a školicích středisek) s orgány státní správy a veřejnoprávními institucemi, které společně vytváří prostor pro inovace, vznik nových pracovních míst a hledání příležitostí pro využití animované tvorby zejména v návaznosti na nové možnosti internetu (Digitální Evropa).

V našich podmínkách je zřejmé, že existuje handicap spolupráce privátního a veřejného sektoru, zejména se Státním fondem kinematografie a Českou televizí, ale také MPO, MŠMT, MPSV a Úřadem vlády jako nositelem a garantem tzv. Národní inovační strategie (neboli RIS3), zahrnující podporu kreativních průmyslů, do kterých animovaná tvorba spadá. Současný nekoordinovaný stav vede k diskriminaci celého sektoru, podnikatelského prostředí a jednotlivých subjektů působících v oboru animace vůči jiným podnikatelským sektorům.

Je přáním tvůrců předkládané studie, aby výsledky pomohly k cílenému a koordinovanému rozvoji oboru animace za přispění subjektů soukromé a veřejné sféry.

Strategické cíle

Akční plán rozvoje animovaného filmu

Na zhodnocení současného stavu navazuje návrh akčního plánu. Ten představuje naši vizi rozvoje animačního průmyslu. Definuje čtyři strategické cíle – talent, technologie, podpora, marketing & PR, na úroveň navržených KPI. Návrh rozvoje projednáváme s relevantními hráči jako jsou Státní fond kinematografie, instituce veřejné správy, veřejnoprávní televize, soukromé televize, filmoví distributoři a další.