V dubnu 2020 rozeslala Asociace animovaneho filmu (ASAF) internetový dotazník 110 členům Rady animovaného filmu, týkající se jejich názorů na způsob oceňování a vyhlašování cen pro naši animovanou tvorbu. 83 % respondentů aktivních v oboru animace vyjádřilo jednoznačnou podporu zavedení samostatné kategorie pro animaci na udělování cen Český lev; 58,5 % se vyslovilo také pro samostatnou kategorii animace i na Ceně české filmové kritiky. 

V kontextu úspěchů domácí tvorby je s podivem, že se v ČR dosud žádná samostatná cena pro animaci neuděluje (s výjimkou výročních cen RAF, udělovaných z důvodů nominace na evropské mezinárodní soutěže, o kterých jsme psali v předchozím článku). Dokonce i země s menší produkční kapacitou, jako je Slovensko, tradici oceňování animovaných děl mají.

Kromě této problematiky se průzkum týkal také hodnocení silných a slabých stránek české animace, příležitostí a hrozeb, čímž navázal na studii Mapování oboru animované tvorby v České republice, realizovanou z podnětu ASAF již v roce 2016. Anketa ukázala, že od té doby se bohužel situace nijak nezměnila, a potvrdila tak zjištění studie. Navíc přinesla výstižné popisy konkrétních problémů, s nimiž se tvůrci potýkají, i návrhy na systémové kroky k jejich zlepšení.

Silné stránky české animace: kreativita a mladé talenty

Jako slibný potenciál respondenti vnímají silnou generaci tvůrců z řad studentů a čerstvých absolventů; tuzemskou tradici, ale i nápaditost a schopnost vyprávět univerzálně srozumitelné příběhy. Zaznívají také názory, že obor stojí a padá na osobní vášni, nikoliv na příležitostech. Animátoři se řemeslu věnují často z lásky a obětují nejen obrovské množství času, ale často také zisky. Snaha, nadšení a improvizace jdou ruku v ruce s talentem a kreativitou.

Slabé stránky české animace: finance, nesystematická podpora, chybějící kontinuita větších projektů

Nejčastěji uváděnou Achillovou patou jsou nepřekvapivě finance, a to především ve smyslu nedostatečné podpory profesionálních celovečerních filmů a slabé podpory ze strany ČT. Protipól k úspěchu krátkých filmů, kde excelují jednotlivci, pak představuje absence větších projektů, na kterých by mohlo pracovat více animátorů či studií. Roli přitom hraje více problematických aspektů: za veřejné dotace se vyrábí krátké filmy, zatímco veřejnost je nikdy neuvidí. Krátké filmy také nemají potenciál připravit režiséry na celovečerní formát. Největší slabinou české animace se tak jeví plošná nezkušenost s formátem celovečerních filmů. Jeden z respondentů vysvětluje: „Existuje několik důvodů, proč se ve výsledku plýtvá talentem, veřejnými financemi a evropským filmům klesá návštěvnost. Prvním je nedostatek financí na vývoj. V důsledku toho producenti uspěchají začátek produkce, protože to je jediný moment, kdy dostanou honorář a zaplatí účty a dluhy. I v případech, kdy se na vývoj nějaké peníze najdou, málokdy vystačí na víc než na dvě verze scénáře. Což je dost jistá záruka slabého scénáře, pokud nespolupracujete se scenáristou, který má na kontě několik úspěšných scénářů a který si sám nastaví vysoký standard díla, které odevzdá. Většina scénářů potřebuje alespoň pět verzí, a pokud s tím nezačneme v rámci vývoje počítat, nevyhneme se dalším propadákům nebo alespoň průměrnosti. Druhým faktorem je nedostatek scenáristických dovedností. Většina autorů, obzvlášť pak autoři-režiséři, pracuje na svém prvním nebo druhém scénáři bez větší podpory. K tomu se přidává absence kvalifikace a v případě animátorů také nedostatečné povědomí o tom, co to znamená psát scénář. (…) Svou roli tu hrají i televizní zakázky bez dostatečné podpory vývoje. Třetí problém hledejme uvnitř jednotlivých týmů, které vznikají kolem scénáře. Ty často neví, jak k vývoji přistupovat. (…) Chybí schopnost slabiny scénáře nejen identifikovat (…), ale také vymyslet, jak je vyřešit. Navíc se zdá, že málokdo má nadání tato řešení následně vysvětlit kreativcům. Tyto tři faktory už po celou jednu generaci brzdí úspěch projektů založených na scénáři. Je na čase zrevidovat naše pracovní postupy a přijít s plánem, jak zajistit, aby se příští generace vyhnula stejným, zbytečným chybám.“

Příležitosti: mezinárodní projekty, spojování sil napříč trhem a obory, propojení škol a praxe

Ze slabých stránek se dají vyvodit příležitosti, které by česká animace měla uchopit, aby se stala konkurenceschopnou. Podle dotazovaných k nim patří rozvoj spojení producentů a škol (jako příklad byl uveden model Trojhlasu), využití mezinárodních úspěchů (Oscary, Sundance, Annecy…) k navázání koprodukcí,  vývoj vlastního IP (duševního vlastnictví, pozn. red.) většího rozsahu, obecně mezinárodní rozměr animovaného filmu. „Na trhu panuje velká poptávka nových digitálních broadcasterů po animovaném kontentu – když včas zareagujeme, může nám současná situace velmi ulehčit vybudování animačního průmyslu v ČR. Ten je, jak se nyní ukazuje, relativně stabilní a adaptabilní i v krizových situacích,“ osvětluje další z odpovědí. 

U studentů animace se jeví jako příležitost jejich zaučení v praxi a větší vtažení přímo do procesu, aby talenty nezůstávaly pouze „přehlídkové“ nebo neopouštěly obor kvůli nedostatku příležitostí po absolvování školy.

Hrozby: odliv talentů, stagnace rozvoje oboru, dominance obsahu z Ameriky a Asie

Pokud nebudou mít mladí tvůrci a absolventi animace vhodné podmínky pro svou tvorbu, může se stát, že nemalé procento animátorů animaci pod tíží existencionálních problémů obor opustí.“ Tato citace shrnuje hojně zmiňované obavy ze ztráty slibných talentů. Jako hrozba byly dále označeny nízké preference podpory kultury ze strany vlády a státních institucí, invaze asijských filmů a jejich vzrůstající popularita kvůli absenci filmové výchovy českého diváka. 

Je zde také obava z promrhání příležitostí k získání důvěry mezinárodního trhu nebo promeškání vhodné doby na nastavení funkčního animačního průmyslu z toho vyplývající nekonkurenceschopnosti české animované tvorby. 

——————————

ilustrační foto: Autor Blanka Borová (Karolína Černá), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55167663