Nejedno animační studio se potýká s nesouladem mezi dovednostmi uchazečů o práci a požadovanými kvalifikačními předpoklady. Řešení nabízí projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (zkratkou POVEZ II), který se zabývá problematikou adaptability pracovní síly ve firmách, ale i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ, freelance) na neustále se měnící situaci na trhu.

Komu je projekt určen?

Cílovou skupinou POVEZ II jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. Vyloučeni jsou zaměstnavatelé a OSVČ, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy. Zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy.

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Projekt je realizován do 30. listopadu 2020 Úřadem práce ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Proč podporovat vzdělávání v animaci?
Jedním ze strategických cílů rozvoje oboru animace, jak ji definuje ASAF, je zvyšování konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Animace je založena na řemeslném umění tvůrců, kteří disponují kompetencemi v oblasti umělecké tvorby, ovládání technologií a technologických postupů a řízení. Abychom obor udrželi konkurenceschopný, musíme podporovat profesionalizaci tvůrců ve všech pozicích výrobního procesu animovaného díla.

Z našeho loňského průzkumu „Mapování oboru animace v ČR“ mimo jiné vyšlo, že mezi hlavní problematické faktory patří zejména nedostatek zkušených tvůrců a specialistů podílejících se na produkci animovaných audiovizuálních děl. Školy produkují každým rokem relativně velké množství absolventů, ti však podle subjektů působících v oboru nejsou dostatečně připraveni na studiovou praxi. Chybí systematické profesní doškolování absolventů i profesionálů napříč celým produkčním procesem vzniku animovaných projektů.

Ke stažení: